دانشکده زبان و فرهنگ ملل
FA
 

آرشیو / محتوای ثابت

 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جمال ظاهر عبادی الجبوری
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جمال ظاهر عبادی الجبوری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای جمال ظاهر عبادی الجبوری، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/27      تعداد بازدید: 2
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد عبدالکریم فهد فهد
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد عبدالکریم فهد فهد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد عبدالکریم فهد فهد، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/26      تعداد بازدید: 2
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رفل لؤی کریم الدفاعی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رفل لؤی کریم الدفاعی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم رفل لؤی کریم الدفاعی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/25      تعداد بازدید: 5
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صالح فخری کنوش النایلی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صالح فخری کنوش النایلی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای صالح فخری کنوش النایلی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/14      تعداد بازدید: 8
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی محمد جدوع السلطانی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی محمد جدوع السلطانی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای مرتضی محمد جدوع السلطانی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/11      تعداد بازدید: 6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای برهان ابراهیم حمید حمید
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای برهان ابراهیم حمید حمید

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای برهان ابراهیم حمید حمید، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/11      تعداد بازدید: 1
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی کریم جرجیس الزاملی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی کریم جرجیس الزاملی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای علی کریم جرجیس الزاملی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/10      تعداد بازدید: 5
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نور شهید دغیم الجوذری
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نور شهید دغیم الجوذری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نور شهید دغیم الجوذری، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/04      تعداد بازدید: 24
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افراح صبری محیبس العکیلی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افراح صبری محیبس العکیلی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم افراح صبری محیبس العکیلی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/06/04      تعداد بازدید: 32
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عبیر عدنان مهدی مهدی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عبیر عدنان مهدی مهدی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم عبیر عدنان مهدی مهدی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/24      تعداد بازدید: 25
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم باسمه محمد کاظم آل إسماعیل
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم باسمه محمد کاظم آل إسماعیل

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم باسمه محمد کاظم آل إسماعیل، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/20      تعداد بازدید: 18
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نبیل عدنان حسن حسن
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نبیل عدنان حسن حسن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نبیل عدنان حسن حسن، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/11      تعداد بازدید: 19
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای غسان ناظم ترکی ترکی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای غسان ناظم ترکی ترکی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای غسان ناظم ترکی ترکی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/09      تعداد بازدید: 6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناظم جابر سالم الزیادی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناظم جابر سالم الزیادی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای ناظم جابر سالم الزیادی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/04      تعداد بازدید: 12
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مخلد وناس حتحوت الزبیدی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مخلد وناس حتحوت الزبیدی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مخلد وناس حتحوت الزبیدی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/05/04      تعداد بازدید: 12
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی حبیب جاسم رضا
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی حبیب جاسم رضا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای علی حبیب جاسم رضا، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/04/31      تعداد بازدید: 4
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی صباح فاضل اللیلو
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی صباح فاضل اللیلو

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب  آقای علی صباح فاضل اللیلو، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/04/31      تعداد بازدید: 4
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای أحمد عبدالکاظم عبید الثروانی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای أحمد عبدالکاظم عبید الثروانی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای أحمد عبدالکاظم عبید الثروانی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/04/31      تعداد بازدید: 10
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نصیر غافل شنان ال وزیر
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نصیر غافل شنان ال وزیر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای نصیر غافل شنان ال وزیر، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/04/24      تعداد بازدید: 4
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای لؤی دعبول عبدالحمزه آل عیسی
در دانشکده زبان و فرهنگ ملل برگزار گردید
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای لؤی دعبول عبدالحمزه آل عیسی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای لؤی دعبول عبدالحمزه آل عیسی، در دانشگاه ادیان برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1400/04/24      تعداد بازدید: 4
« قبلی  1  2  بعدی »
صفحه
35 نتیجه
دانشکده زبان و فرهنگ ملل


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
جستجو در کتابخانه
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز